Sadao Half Marathon เดินวิ่งข้ามประเทศ ไทย-มาเลเซีย

รับสมัคร (Number required)
2,000
สมัครแล้ว (Apply Now)
264

วันที่กิจกรรม (Event Date) : 08/Sep/2024

วันที่ปิดรับสมัคร (Deadline) : 11/Aug/2024

ประเภทกิจกรรม (Event Type) : งานวิ่ง

ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม (No fee)

รุ่น-เส้นทาง (Route)

fun15 : ระยะฟันรัน เด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี แต่ไม่มีเสื้อ
ค่าสมัคร 99 บาท
fun19 : ระยะฟันรัน อายุไม่เกิน 19 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun20to49 : ระยะฟันรัน อายุ 20-49 ปี
ค่าสมัคร 350 บาท
fun50 : ระยะฟันรัน อายุ 50 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 350 บาท
fun70 : ระยะฟันรัน อายุ 70 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 175 บาท
half : half marathon 21 km อายุ 20-29 ปี
ค่าสมัคร 650 บาท
half19 : half marathon 21 km อายุไม่เกิน 19 ปี
ค่าสมัคร 650 บาท
half39 : half marathon 21 km อายุ 30-39 ปี
ค่าสมัคร 650 บาท
half49 : half marathon 21 km อายุ 40-49 ปี
ค่าสมัคร 650 บาท
half59 : half marathon 21 km อายุ 50-59 ปี
ค่าสมัคร 650 บาท
half60 : half marathon 21 km อายุ 60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 650 บาท
half70 : ้half marathon 21 km อายุ 70 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 325 บาท
mini19 : mini marathon 10.5 km อายุไม่เกิน 19 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini29 : mini marathon 10.5 km อายุ 20-29 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini39 : mini marathon 10.5 km อายุ 30-39 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini49 : mini marathon 10.5 km อายุ 40-49 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini59 : mini marathon 10.5 km อายุ 50-59 ปี
ค่าสมัคร 450 บาท
mini60 : mini marathon 10.5 km อายุ 60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 450 บาท
mini70 : mini marathon 10.5 km อายุ 70 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร 225 บาท
tshirt : ซื้อเสื้ออย่างเดียว ส่งฟรี
ค่าสมัคร 250 บาท
vip : vipได้รับเสื้อ polo
ค่าสมัคร 1,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรม (Event Details)

1.ชื่อกิจกรรม 

โครงการเดิน-วิ่งข้ามประเทศ (ไทย-มาเลเซีย) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สโลแกน“Sadao HalfMarathon Through Thailand and Malaysia Border Crossing Points”


จัดโดย อำเภอสะเดา ร่วมกับ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอสะเดา ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพปาดังเบซาร์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพคลองแงะ และชมรมเดิน-วิ่งเมืองด่านนอก


2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเป็นสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) สู่การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับนานาชาติ

 2.2. เพื่อให้อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอำเภอสะเดา 

2.3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่าง ประเทศไทยกับมาเลเซีย 

2.4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสะเดา

 2.5 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบกิ่งกาชาดอำเภอสะเดาเพื่อใช้ตามพันธกิจ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ต่อไป

 

3.วันแข่งขัน วันที่ 8 ก.ย.67


4.สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา


5.ระยะการแข่งขัน 

       - ฮาร์ฟมาราธอน 21.10 กม.

       - มินิมาราธอน 10.50 กม.

       - ฟันรัน  5.5 กม.


6.การแบ่งรุ่นอายุแต่ละระยะแข่งขัน

  6.1 ฮาร์ฟมาราธอน 21 กม. จำนวน 12 รุ่น แยกเป็น

    6.1.1 ประเภทชาย จำนวน 6 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-29 ปี

          - อายุ 30-39 ปี

          - อายุ 40-49 ปี

          - อายุ 50-59 ปี

          - อายุ 60 ปีขึ้นไป

  6.1.2 ประเภทหญิง จำนวน 6 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-29 ปี

          - อายุ 30-39 ปี

          - อายุ 40-49 ปี

          - อายุ 50-59 ปี

          - อายุ 60 ปีขึ้นไป 


6.2 ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. จำนวน 13 รุ่น แยกเป็น

  6.2.1 ประเภทชาย จำนวน 7 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-29 ปี

          - อายุ 30-39 ปี

          - อายุ 40-49 ปี

          - อายุ 50-59 ปี

          - อายุ 60-69 ปี

          - อายุ 70 ปีขึ้นไป

  6.2.2 ประเภทหญิง จำนวน 6 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-29 ปี

          - อายุ 30-39 ปี

          - อายุ 40-49 ปี

          - อายุ 50-59ปี

          - อายุ 60 ปีขึ้นไป 


6.3 ระยะฟันรัน 5.5 กม. จำนวน 6 รุ่นอายุ แยกเป็น

    6.3.1 ประเภทชาย จำนวน 3 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-49 ปี

          - อายุ 50 ปีขึ้นไป

    6.3.2 ประเภทหญิง จำนวน 3 รุ่น

          - อายุไม่เกิน 19 ปี

          - อายุ 20-49 ปี

          - อายุ 50 ปีขึ้นไป 


7.ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- ฟันรัน  350บ.

   (ฟันรันเด็กอายุไม่เกิน 15ปี ไม่มีเสื้อวิ่ง  99บ.)

   (ฟันรันผู้พิการ ลดครึ่งราคา)

- มินิมาราธอน 450บ.

- ฮาร์ฟมาราธอน 650บ. (มีเสื้อ Finisher)

- บัตรการกุศล(VIP)  1,000บ. (รับเสื้อแบบคอปก)

- ผู้สูงอายุ 70ปีขึ้นไป ลดครึ่งราคาทุกระยะวิ่ง

- จำหน่ายเสื้อวิ่งตัวละ 250บ.(รวมต่าส่ง)

*ผู้สมัครวิ่งทุกคนจะได้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุหมู่ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน**


8.ระยะเวลาการรับสมัคร 8กค.-15สค.67


9.รางวัลการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุ รุ่นอายุละ 10 รางวัล รวม 310 รางวัล

  ลำดับ 1-5 ถ้วยรางวัล 

  ลำดับ 6-10 ของที่ระลึก (มูลค่าจะแตกต่างกันตามระยะการแข่งขัน) 


10.สถานที่ปล่อยตัวและเส้นชัยของทุกระยะวิ่ง

       บริเวณวงเวียนหน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา


11.กำหนดการ

วันที่ 6-7กย.67 

   11:00-18:00น. รับเสื้อและอุปกรณ์การแข่งขัน

วันที่ 8กย.67

   04:30 น. เปิดจุดรับฝากสัมภาระ/เปิดพื้นที่กิจกรรม

   05:15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฮาร์ฟมาราธอน (คัตออฟ 3:30 ชม.)

   05:45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (คัตออฟ 1:30ชม.)

   06:00 น. พิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการและปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 

   07:00 น. พิธีมอบรางวัลนักวิ่งที่ได้รางวัลทั้ง3ระยะวิ่ง

   09:00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


12.เส้นทางวิ่ง 

      - ฟันรัน 

      

      - มินิมาราธอน 

     

      - ฮาร์ฟมาราธอน 


 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949