รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปั่นเพื่อน้อง


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E36-M675
อนุพนธ์ แก้วศรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
2	E36-M991
นายปราการ แก้วสูงสุด
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
3	E36-M993
นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : XL-2, L-1 ซื้อเสื้อเพิ่ม
-
-
4	E36-M1123
สิทธิชัย มณีรักษ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
5	E36-M1124
อรรถพล ทุ่งสะโร
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
6	E36-M1125
ไวยานนท์ สัญญพันธ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
7	E36-M1126
ธีรภัทร ภัทรนิตย์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
8	E36-M1127
กฤช อยู่สำราญ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
9	E36-M1128
จิรพัทธ์ ธรรมาภิรมย์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
10	E36-M1144
สายพิณ ยมภา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : S=19ตัว/M= 1ตัว/L=1ตัว/XL=1ตัว รวม 4 ท่าน (ชำระผ่านบัญชีสมาคมศิษย์เก่า 1,400 บาท)
-
-
11	E36-M1145
ไพฑูรธ์ แฟนพิมาย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : L=10ตัว/XL=3ตัว รวม 13 ท่าน (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 4,550 บาท)
-
-
12	E36-M1146
ชัยพล รัตนวิบูลย์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : M= 1ตัว/L=1ตัว รวม 2 ท่าน (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 700 บาท)
-
-
13	E36-M1147
ชาตรี โมราชาติ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
14	E36-M1148
เพ็ญสุข เกตุมณี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระผ่านบัญชีสมาคมศิษย์เก่า 350 บาท)
-
-
15	E36-M1149
คณิศร์ เกตุมณี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระผ่านบัญชีสมาคมศิษย์เก่า 350 บาท)
-
-
16	E36-M1150
ธงชัย นิยมจันทร์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
17	E36-M1151
จักรกฤษณ์ บุญฤทธิ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
18	E36-M1152
มนัส หงษ์ทอง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
19	E36-M1153
ยุพิน สิทธิชัย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
20	E36-M1154
นพพร ขาวทอง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
21	E36-M1155
วีระ แก้วหนู
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
22	E36-M1156
อดิศักดิ์ ทองสร้อย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
23	E36-M1157
อทิ สนยาแหละ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : M=1ตัว/L=6ตัว/XL=1ตัว รวม 8 ท่าน (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 2,800บาท)
-
-
24	E36-M1159
อาแว ลีแซ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
25	E36-M1160
มตอปา ดูมิแด
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
26	E36-M1161
จิรา ลิแซ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
27	E36-M1162
ธีระยุทร ดอเลาะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
28	E36-M1163
มอแปอิง มูนิ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ยะรังไบค์
-
-
29	E36-M1164
ร.ต.สามารถ จันทเลิส
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
30	E36-M1165
ถวิล แก้วประดับเพชร
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
31	E36-M1166
จินดา อินทสุวรรณ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
32	E36-M1167
ปรีชา แก้วสด
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
33	E36-M1168
ธนพล นิลมณี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
34	E36-M1169
ภรทิพย์ นิลมณี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
35	E36-M1170
ประสาน สมนวล
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
36	E36-M1171
ยุพิน สมนวล
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
37	E36-M1172
อรรณพ แก้วพิบูลย์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
38	E36-M1173
ซูลกอรนังห์ สาและ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
39	E36-M1174
มูเรียรา มูเรียรา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
40	E36-M1175
มูเทียรา มูเทียรา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
41	E36-M1176
อรนุช เพ็ชรสุวรรณ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
42	E36-M1177
นัสรินทร์ ซูมา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
43	E36-M1178
เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
44	E36-M1179
ซา ซา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
45	E36-M1180
เบญ เบญ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
46	E36-M1181
ประสงค์ ทันศรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
47	E36-M1182
วสันต์ จันทมาส
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
48	E36-M1183
หมอยุด แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
49	E36-M1184
นา แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
50	E36-M1185
นิรา ไอดีพาณิชย์ ต้นไทร
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
51	E36-M1186
เปาะวอ ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
52	E36-M1187
จูลิ ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
53	E36-M1188
มะเย็น ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
54	E36-M1189
สุกี ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
55	E36-M1190
เสรี ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
56	E36-M1191
ลงยิก ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
57	E36-M1192
อัสฮา ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
58	E36-M1193
แบเดะ ชมรมเปาะวอตาแปะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
59	E36-M1194
กัสมัน แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
60	E36-M1195
แบเตะ แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
61	E36-M1196
แบมิ จะนะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
62	E36-M1197
ฟาดิลา แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
63	E36-M1198
ฟาเดีย แบกี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
64	E36-M1199
บังยิก ร้านจักรยานปัตตานี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
65	E36-M1200
บังนี บริษัทบารอกัต
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
66	E36-M1201
สมาน SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : SCB สายบุรี
-
-
67	E36-M1202
นั้น ลาคอ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
68	E36-M1203
นั้น อนามัย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
69	E36-M1204
แบเลาะห์ SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
70	E36-M1205
ครูยา SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
71	E36-M1206
ดิง อนามัย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
72	E36-M1207
อาลี เฟอร์นิเจอร์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
73	E36-M1208
ครูรอนิง SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
74	E36-M1209
อาแด SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : SCB สายบุรี
-
-
75	E36-M1210
กอเดร์ SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
76	E36-M1211
อุเซ็น ไปรษณีย์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
77	E36-M1212
ครูต่อเฮ SCB สายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
78	E36-M1233
เอิบบุญ บุญเกลี้ยง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จัดส่งด้วยครับ โอนค่าจัดส่งให้แล้ว
-
-
79	E36-M1263
บู๊ค จะจ๊ะสายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
80	E36-M1264
บุ่ม จะจ๊ะสายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
81	E36-M1265
นา จะจ๊ะสายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
82	E36-M1266
จตุพงศ์ ธรรมเดโช
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
83	E36-M1268
อัซมิน จานิ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
84	E36-M1269
ซากียะห์ ดือราแม
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
85	E36-M32
รัฐกล คัคโนภาส
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่ต้น
-
-
86	E36-M1281
สุธรรม จิตต์ศิริ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่ต้น
-
-
87	E36-M1282
ฉวีวรรณ กาญจนพัตต์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่ต้น
-
-
88	E36-M1283
รุ่งโรจน์ กาญจนพัตต์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่ต้น
-
-
89	E36-M1286
ธนเฉลิม จันพูล
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระผ่านบัญชีสมาคมศิษย์เก่า 350 บาท)
-
-
90	E36-M1287
คเนศร์ ระสิตานนท์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
91	E36-M1288
อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : (ชำระเงินสดที่ส้ม จำนวน 350 บาท)
-
-
92	E36-M1295
มีศรี ศรีพิทักษ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
93	E36-M1296
อัจฉรา แก้วเจริญ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
94	E36-M1362
มามุ มอลอ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้วที่แบกี
-
-
95	E36-M1363
อิดนัน ลังเกตุ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้วที่แบกี
-
-
96	E36-M1364
อดิศักดิ์ เจ๊ะแว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายแล้วที่แบกี
-
-
97	E36-M1402
สุภาพร นระจิต
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
98	E36-M1403
ธงธิน จินธนะไทยเอก
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
99	E36-M1404
วิโรจน์ ขันธ์ทอง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
100	E36-M1525
คุณสวัสดิ์ เหล็กหมาด
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
101	E36-M1530
นูยี มะลาเย็ง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
102	E36-M1534
รดิศ แก้วเจริญ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
103	E36-M1536
สุภาพ ดวงดี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
104	E36-M1546
มโนช บุญวงค์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
105	E36-M1548
สุพีเรีย บุญวงค์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
106	E36-M1633
อุกฤษฎ์ จุทอง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ไทโร
-
-
107	E36-M1634
ฟาตีมะฮ์ จ๊ะจ๋าสายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
108	E36-M1635
นัชมี มะอูเซ็ง จ๊ะจ๋าสายบุรี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
109	E36-M1645
ธีระเดช ภัทรศศิร์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว
-
-
110	E36-M1685
พันตํารวจโท ธนวัต เส้งสุย
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่แบกี
-
-
111	E36-M1733
วีระบุทธ์ ชูดวง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
112	E36-M1739
สิริมา บุญฤทธิ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
113	E36-M1762
เหมวดี หลีปุ่ม
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
114	E36-M1763
กระจ่าง ชูชื่น
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
115	E36-M1764
ดุสิต ยอดแก้ว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
116	E36-M1765
อภิชัย เกื้อก่อบุญ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
117	E36-M1766
ธัญญา เต๊ะหนิหม๊ะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
118	E36-M1767
สุทิพย์ แก้วสุข
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
119	E36-M1768
วิจิตร หนูเพชร
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
120	E36-M1777
ซีตีอาอีเซ๊าะ ยา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว เฮียชัย
-
-
121	E36-M1779
ฮาริส มะเกะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รับเสื้อแล้ว เฮียชีย
-
-
122	E36-M1806
ดนุพล สุนทรัตน์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
123	E36-M1807
ศุภรัศมิ์ เลิศพีรวิชญ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
124	E36-M1808
ภาวิณี อินทร์เทวา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
125	E36-M1816
สณิสา ศิริรักษ์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
126	E36-M1818
สุรโชค นวลขาว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
127	E36-M1819
สังฆพิพณ พดุงเอกธนาการต์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
128	E36-M1820
อธิฤทธิ์ มีเสน
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
129	E36-M1821
ณิชาภา สุทธิศิลป์
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
130	E36-M1826
มีชัย นมียืนยง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 2,800 บาท (L=6 XL=1 M=1)
-
-
131	E36-M1830
โชคทวี อินทนะ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีสมาคมฯ จำนวน 350 บาท
-
-
132	E36-M1831
จิรวัตร นิยมเดชา
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
133	E36-M1832
สิรวัชณ์ หมาดเด็น
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
134	E36-M1833
ศุภูมิ เจริญมาก
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
135	E36-M1834
ธงชัย โกสิต
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
136	E36-M1835
สัมพันธ์ ด้วงแก้ว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
137	E36-M1836
ธนธรณ์ เทพบัว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีสมาคมฯ จำนวน 700 บาท (M=1 L=1)
-
-
138	E36-M1837
เกษม หว้ากะจิ
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
139	E36-M1838
นรีรัตน์ สัสดี
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
140	E36-M1839
วาริน โสธามาด
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
141	E36-M1840
ประมวล สังข์ทอง
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : ชำระเงินสดที่พี่ส้ม 350 บาท
-
-
142	E36-M1841
ธนธรณ์ เทพบัว
ปั่นจักรยานชิวๆ ระยะ 40 กิโลเมตร
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีสมาคมฯ จำนวน 350 บาท
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949