รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
ปั่นเพื่อน้อง 2020 โรตารี่


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
ประเภท (Categoly)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E34-M741
ทวีศักดิ์ ลิ่มสุนทรกุล
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
2	E34-M324
วรพิชญ ทรัพย์ศิริ
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
3	E34-M845
ภูเมธ วราบุญปภัสร์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
4	E34-M846
กฤตชญา ดิสระ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
48
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คณสุรินทร์
-
-
5	E34-M847
นิรันดร์ สุดคง
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
6	E34-M848
ณรงค์ พูลสวัสดิ์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
7	E34-M849
อินทัชกร บุญญะมาลี
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
8	E34-M850
พเยาว์ สุวรรณชาตรี
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
9	E34-M851
สมโชค อินเหมือน
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
10	E34-M852
วิทยา คงทอง
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
11	E34-M853
ธารินี ธรรมพิทักษ์กิจ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
12	E34-M854
สุพรรณี แสงมณี
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : จ่ายที่คุณสุรินทร์
-
-
13	E34-M1015
สุพัฒน์ ณ พัทลุง
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
14	E34-M12
kasama khruaniam
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
36
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
15	E34-M1552
ธนภรณ์ โรหิตเสถียร
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : รบกวนจัดส่งเสื้อด้วยครับ โอนค่าจัดส่งให้แล้ว 50 บาท
-
-
16	E34-M1854
ศลิษา ยอดนุ้ย
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
17	E34-M1855
ประภาส ยอดนุ้ย
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
18	E34-M1856
ยงยุทธ อำไพ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
19	E34-M1858
ณรงค์ฤทธิ์ อำไพ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
20	E34-M1859
โอภาส ไชยรัตน์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
21	E34-M1860
สุริยะ วงค์สำราญ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เอก
-
-
22	E34-M1987
บุญณรงค์ เรืองธนู
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
23	E34-M2672
patsara jikkham
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
24	E34-M3039
พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
25	E34-M3499
อวยพร บุญวงศ์
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
26	E34-M3609
สุตา พงษธรรมรักษ์
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
27	E34-M3881
โสภา หวังดี
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
28	E34-M3914
สุนีย์รัตน์ อนุเสถียร
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
29	E34-M3987
วัชระ บูรเพชร
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
46
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
30	E34-M3988
สุรโชค นวลขาว
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
31	E34-M3989
ธัญญ์พิมณ ผดุงเอกธนา
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
32	E34-M3990
หัสสรวค์ สินมั่นคง
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
33	E34-M3991
เพ็ญจันทร์ รอดโพธิ์ทอง
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
34	E34-M3992
นิตยา นิตยา
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
35	E34-M3993
แสงเทียน สายฟ้าแลบ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
36	E34-M3994
ศสธร ช่วยชูชาติ
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
37	E34-M3996
วิชาญ นฤพงศ์
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
38	E34-M3997
ฉลอง กลับทอง
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
39	E34-M3998
จางจันทร สุวรรณชัย
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
หมายเหตุ : ฟรีเมื่อสมัคร 10 คน
-
-
40	E34-M3999
ดนุกานต์ กะใด
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
41	E34-M4000
ทีฟาวรรณ กะใด
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
42	E34-M4001
สายฝน จิตติเจริญกุล
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
43	E34-M4002
ชวนชื่น ทวยมีฤทธิ์
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
44	E34-M4003
อรพิน ชัยสิทธิ
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
45	E34-M4004
วิชัย ศุดจิตต์สุนทร
สมัครปั่นอย่างเดียว ราคา 200 บาท
200
-
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
46	E34-M1006
เกศินี รัตนชล
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
34
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : เพิ่ม XS 1 ตัว, S 1 ตัว, L 1 ตัว รวม 4 ตัว
-
-
47	E34-M4245
สุวิณา เก้ากังกิจติโชค
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
48	E34-M4247
คนาวุฒิ เก้ากังกิจติโชค
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
49	E34-M4612
วันรวย แสนอินทร์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
38
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
50	E34-M4688
ร.อ.นาวิน นาวิน
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
หมายเหตุ : สุรินทร์1 ใหม่
-
-
51	E34-M4689
ถนอม อังศุคราญ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
52	E34-M4690
พ.ต.ศิริพงศ์ อังกะโทก
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
53	E34-M4692
พงษ์พันธุ์ รอดโพธิทอง
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
54	E34-M4693
พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ เกตุสุวรรณ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
55	E34-M4695
พ.ต.ท.ไชยยุทธ ทวีกายุจันทร์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
56	E34-M4696
สิรินดา สินธุบดี
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
57	E34-M4697
โสภณ บุญตรัตน์
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
46
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
58	E34-M4698
ญาณพิศ แก้วหวังสกูล
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
59	E34-M4699
ประพฤทธิ์ วงศาริยะ
สมัครปั่น + เสื้อยืด ราคา 400 บาท
400
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
60	E34-M4789
จรูญ เหล่าทัญญู
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
61	E34-M4790
สุมาลี เทศนอก
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
36
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
62	E34-M4791
แม็ง ยะหริ่ง
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
รอจ่ายเงิน/Awaiting payment
-
-
63	E34-M4792
สมศักดิ์ ทุ่งหว้า
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
64	E34-M4793
สนิท แซ่เง้า
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
65	E34-M4794
อัมพร ทิพย์นรากุล
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
66	E34-M4815
สุนันท์ อังสุภานิช
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-
67	E34-M4816
รัตน์ หน่อเอียด
ซื้อเฉพาะเสื้อยืด
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย/Completed
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949