รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (List of Applicants)
"จากจานเปล่า สู่จานข้าว" Virtual Run


   
#   รหัส (Appcode)
ชื่อผู้สมัคร (Name)
รุ่น-เส้นทาง (Route)
ค่าสมัคร (Fee)
ไซต์เสื้อ (Size)
สถานะ (Status)
BIB
Chip
1	E29-M50
วรนิษฐา ดำใส
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
2	E29-M53
จินตนา พุทธสุภะ
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
34
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
3	E29-M56
ทิพวรรณ เสริมแก้ว​
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
หมายเหตุ : m. 2 ตัว​ 3xl-1ตัว
-
-
4	E29-M22
Dusit Pittayapipatkul
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน
-
-
5	E29-M57
ปพนธนัย สังข์ศิลปสกุล
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
6	E29-M63
วราภรณ์ ดรแปว
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
38
รอจ่ายเงิน
-
-
7	E29-M64
สุรพล ชัยสิทธิพล
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
42
รอจ่ายเงิน
หมายเหตุ : ส่งทางไปรณีย์พร้อมค่าส่ง 50 รวมโอน 500 ครับ
-
-
8	E29-M71
สรัญญา ปานม่วง
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
9	E29-M72
Yanawarut Thongyoj
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน
-
-
10	E29-M79
Nuanpan Suwansumrit
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
รอจ่ายเงิน
-
-
11	E29-M82
วรวรรณ ขณะรัตน์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
12	E29-M83
ประภัศร์ มานิตย์กุล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
13	E29-M49
ณัฐธกา กล่อมหอ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
14	E29-M86
Saraphon Songwarin
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
15	E29-M87
Nunthaka Limsantithum
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน
-
-
16	E29-M89
ปัญญวีร์ ชัยยะศิสุวรรณ
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
17	E29-M93
สุรพันธ์ จ๋าประยูร
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน
-
-
18	E29-M97
ผการัตน์ กลิ่นเกษร
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
19	E29-M99
จินตนา ธารณธรรม
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
20	E29-M100
เฉลิมศรี แจ้งสว่าง
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
21	E29-M102
อ้อมใจ จองเดิม
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
22	E29-M103
นลิน กฤตศิลป์
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
23	E29-M104
หทัยพัสร์ ธีระธนานนท์
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
24	E29-M105
กมล หลีกุล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
25	E29-M106
จรินทร์ ฉัตรศิริเวช
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
26	E29-M107
ฐิติรัตน์ ไกรสุรสีห์
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
27	E29-M108
ธวัฒน์ ม่วงหิน
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
28	E29-M109
ทิพสุคนธ์ มูลจันที
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
29	E29-M110
สาอุดี เบ็ญราซัค
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
30	E29-M111
วิทวัส สังขะวิชัย
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
31	E29-M112
ภิญญาพัชญ์ สุรัชช์ธนานนท์
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
38
รอจ่ายเงิน
-
-
32	E29-M113
นัยนา ร่วมสนิท
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
33	E29-M116
สิริทิพย์ อัศวโชคชัย
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน
-
-
34	E29-M123
ขวัญฤทัย อาจทอง
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
35	E29-M124
วนิดา แซ่ลิ้ม
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
36	E29-M131
สง่าวุฒิ กอประเสริฐถาวร
สนับสนุนเสื้อและเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องวิ่งสะสมระยะ
450
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
37	E29-M135
ธัญญรัตน์ อาทิตย์
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
38	E29-M141
Orawan Prathum
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
รอจ่ายเงิน
-
-
39	E29-M142
เลิศบุญ วงษ์สำมะโน
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
40	E29-M143
สุชาดา คำเพราะ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
รอจ่ายเงิน
-
-
41	E29-M144
อนุพงษ์ นาคสุวรรณ
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
42	E29-M147
อภิวันท์ จุลบุตร
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
43	E29-M150
สุภาวดี มีจั่นเพชร
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
44
จ่ายเงินเรียบร้อย
หมายเหตุ : โอนเงินแล้ว
-
-
44	E29-M171
อิซดิฮาร แวมายิ
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
หมายเหตุ : เสื้อไซต์ L
-
-
45	E29-M172
วีระพงศ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
46	E29-M173
ศศลักษณ์ ดวงรักษ์
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
47	E29-M174
ธัญญลักษณ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
44
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
48	E29-M175
บารเมษฐ์ ดำหนู
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
49	E29-M176
ภัทรกฤต ภัทรตรีกมล
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
38
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
50	E29-M177
ธัชวรรณ หงษ์นาค
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
51	E29-M181
ธนาสกล วิชาไทย
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
52	E29-M195
มะดาโอ สาแล็ะ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
53	E29-M200
Suang Tangwongsirikun
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
42
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
54	E29-M214
อภิญญา แสงแก้ว
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้ออย่างเดียว + E-BIB
350
32
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
55	E29-M216
สุมลฑา สุขสมบัติ
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
40
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
56	E29-M224
ปกิตตา ศรีวรารักษ์
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
36
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-
57	E29-M228
ภัทรพงศ์ สํารวมรัมย์
วิ่งงสะสมระยะ รับเหรียญอย่างเดียว + E-BIB
350
40
รอจ่ายเงิน
-
-
58	E29-M229
ศุภากร มาก๋อง
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
38
รอจ่ายเงิน
-
-
59	E29-M231
ศุภากร มาก๋อง
วิ่งสะสมระยะ รับเสื้อ , เหรียญ และ E-BIB
450
38
รอจ่ายเงิน
-
-
60	E29-M236
นายธีรยุทธ เส่งเซ่ง
สนับสนุนเสื้อ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
36
รอจ่ายเงิน
-
-
61	E29-M256
ทิพาพร บัวทองสุข
สนับสนุนเหรียญ ไม่มี E-BIB ไม่ต้องสะสมระยะ
300
-
จ่ายเงินเรียบร้อย
-
-

*** หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแอดมินระบบได้ที่ Line : @okallsport ***
(If the information is incorrect, please contact the system administrator at Line : @okallsport)
 

 

OK All Sport Event Organizer : รับจัดงานกีฬา ออกแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล และตกแต่งสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน ครบวงจร โทร (Tel). 081-5429949