บันทึกข้อมูลสมัครร่วมกิจกรรม

วันกิจกรรม: 20/Jan/2024 ชื่อกิจกรรม: ขั้นตอนการสมัคร งานวิ่ง-ปั่น

/ /
 หญิง (Female)   ชาย (Male)  --โปรดเลือก (select)--
    -- ไม่มีเสื้อ (No shirt) --    30    32    34    36    38    40    42    44    46    48

      ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า “ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสามารถที่จะเดิน-วิ่ง ระยะไกลได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้า ได้อ่าน และสมัครใจยินยอมรับความเสี่ยงต่อควมเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสีย ดังกล่าว โดยไม่เอาผิดต่อผู้จัดกิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ผู้จัดกำหนดขึ้น และอนุญาตให้นำภาพถ่าย หรือ วิดีโอ ที่มีข้าพเจ้าปรากฏอยู่ไปเผยแพร่ ในเวปไซต์ โปสเตอร์ และสื่อต่าง ๆ ได้ ” WAIVER FORM

      I confirm that I have a good health for This event. I read and Voluntarily signed in this waiver form to show that I accept the risk of loss, property damaged , injury or death that may occur from participated in this activity. I will be solely responsible for any lost that may occur to me, without guilt to the organizer and those involved in organizing this event in any case. I am ready to obey to rules of this cycling activity that set by the organizer. I authorized the organizer to take photo and video that I may appeared and used in the website, posters and other media

  ยอมรับ (Accept)